Convocatoria de emprego público: 2 procesos selectivos de persoal funcionario de Administración

0

O Boletín Oficial do Estado do 14 de marzo de 2022 publicou as convocatorias de dous procesos selectivos convocados polo Concello para cubrir dous postos nas oficinas municipais, un de persoal Administrativo e outro de Administrativo de Xestión.

As persoas que desexen concorrer ao concurso-oposición, cuxas bases e temarios saíron no BOP do pasado 22 de decembro, teñen até o mércores 11 de abril -incluído- para achegar a solicitude e a documentación acreditativa dos méritos e efectuar o pagamento das taxas.

O procedemento avaliará o coñecemento teórico e práctico das funcións en cada posto e, a maiores, o Concello será pioneiro introducindo unha proba oral sobre seis apartados cos que se pretende valorar a aptitude competencial das persoas candidatas, na liña de asegurar, entre outros aspectos, a efectividade no traballo, a calidade na atención á veciñanza ou o traballo en equipo. Do deseño desta parte das probas e da súa avaliación (que outorgará un máximo de 12 puntos dos 100 posibles) encargarase un equipo formado por especialistas das universidades da Coruña e Santiago.

Ambas convocatorias teñen a finalidade de seleccionar persoal funcionario de carreira para a súa incorporación con praza en propiedade ao Concello de San Sadurniño. Nun caso trátase da cobertura dun posto de administrativo/a (grupo C, subgrupo, C1, escala, administración xeral; subescala: administrativa, nivel de destino 17 e complemento específico 34,95) e no outro trátase do posto actualmente vacante de administrativo/a de xestión, encadrado nas mesmas categorías pero cun nivel 19 e un complemento específico de 37,55.

As persoas interesadas en participaren no proceso selectivo teñen até o mércores 11 para presentaren as súas instancias e efectuar o pagamento da taxa correspondente aos dereitos de exame (15,86 euros) que deberá ingresarse na conta ES74-2080-0208-0131-1000-0059. As solicitudes deberán ir acompañadas do xustificante do pagamento; da copia simple do DNI, Pasaporte ou documento de identificación; da copia simple do documento que acredite a titulación requirida e, de ser o caso, a relativa ao coñecemento da lingua galega. Tamén se deberá presentar a documentación que acredite os méritos alegados na orde establecida nas bases da convocatoria.

Documentación descargable
Bases e temario Administrativo/a
Anuncio publicado no BOE do 14/03/2022
Modelo de solicitude Administrativo/a en formato .ODT e en formato .PDF
Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas para a provisión dunha praza de persoal funcionario de carreira de Administrativo/a. (publicado no BOP o 13/05/2022) – Prazo de alegacións ata o 19/05/2022 (incluído)
Resolución da Alcaldía ampliando o prazo de alegacións até as 14:30h do 20/05/2022, debido á interrupción programada do funcionamento da sede electrónica entre as 22:00 e as 23:59h do día 19/05/2022 (publicado en web o 19/05/2022)

Bases e temario Administrativo/a de Xestión
Anuncio publicado no BOE do 14/03/2022
Modelo de solicitude Administrativo/a de Xestión en formato .ODT e en formato .PDF
Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas para a provisión dunha praza de persoal funcionario de carreira de Administrativo/a de Xestión (publicado no BOP o 13/05/2022) – Prazo de alegacións ata o 19/05/2022 (incluído)
Resolución da Alcaldía ampliando o prazo de alegacións até as 14:30h do 20/05/2022, debido á interrupción programada do funcionamento da sede electrónica entre as 22:00 e as 23:59h do día 19/05/2022 (publicado en web o 19/05/2022)

Share.