Orzamentos

Os orzamentos municipais son o resume das previsións de ingresos e gastos durante o exercicio anual. Entran en xogo moitas variables: o custe dos salarios do persoal, as variacións dos prezos dos combustibles e da electricidade, as transferencias que veñen doutras administracións, os prezos finais que terán as obras, as previsións de ingresos en concepto de taxas e impostos municipais… Hai que ter en conta todos estes aspectos -e moitos máis- para deseñar unhas contas que respondan ás necesidades de todo o territorio e que, ademais, manteñan o equilibrio entre o que se ingresa e o que se ten previsto gastar.

As contas do ano 2022 quedaron en 3.169.915,62 € tanto nas previsións de ingresos como de gastos. Unhas cifras que soben un 7,68% con respecto ás de 2021 e que aínda serán maiores ao remate do ano pola incorporación de máis fondos procedentes de programas provinciais e autonómicos cuxo importe se descoñecía no momento de aprobar inicialmente as contas no pleno do 4 de marzo de 2022.

  • Descarga desde aquí o documento completo aprobado en pleno

Cadro resume dos orzamentos 2022 e comparativa con respecto aos de 2021

ORZAMENTO 2021: RESUME COMPARATIVO POR CAPÍTULOS
INGRESOS 2021 2022 %DIF GASTOS 2021 2022 %DIF
1. Impostos directos 786.000,00 705.528,33 -10,23% 1. Gastos de persoal 1.249.104,00 1.299.010,16 3,99%
2. Impostos Indirectos 20.000,00 30.000,00 50% 2. Gastos correntes 1.000.000,00 1.035.805,46 3,58%
3. Taxas, prezos públicos
e outros impostos
358.000,00 370.000,00 3,35% 3. Gastos financeiros 1.000,00 100,00 -90,00%
4. Transferencias correntes 1.458.704,00 1.568.216,95 7,51% 4. Transferencias correntes 170.000,00 170.000,00 0,00%
5. Ingresos patrimoniais 1.000,00 100,00 -90%
6. Alleamento investimentos
reais
20.000,00 10.000,00 -50% 6. Investimentos reais 503.600,00 650.000,00 29,07%
7. Transferencias de capital 300.000,00 486.070,34 62% 7. Transferencias de capital 20.000,00 15.000,00 -25,00%
8. Pasivos financeiros 0,00 0,00 0,00% 8.Pasivos financeiros 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 2.943.704,00 3.169.915,62 7,68% TOTAL 2.943.704,00 3.169.915,62 7,68%