Orzamentos

Os orzamentos municipais son o resume das previsións de ingresos e gastos durante o exercicio anual. Entran en xogo moitas variables: o custe dos salarios do persoal, as variacións dos prezos dos combustibles e da electricidade, as transferencias que veñen doutras administracións, os prezos finais que terán as obras, as previsións de ingresos en concepto de taxas e impostos municipais… Hai que ter en conta todos estes aspectos -e moitos máis- para deseñar unhas contas que respondan ás necesidades de todo o territorio e que, ademais, manteñan o equilibrio entre o que se ingresa e o que se ten previsto gastar.

As contas do ano 2021 quedaron en 2.943.704,00 € tanto nas previsións de ingresos como de gastos con respecto ás de 2019, que se mantiveron prorrogadas durante 2020. Unhas cifras que descenden un 2,65% con respecto ao ano pasado pero que, porén, serán maiores ao remate do ano pola incorporación de máis fondos procedentes de programas provinciais e autonómicos.

  • Descarga desde aquí o documento completo aprobado en pleno

Cadro resume dos orzamentos 2021 e comparativa con respecto aos de 2019

ORZAMENTO 2021: RESUME COMPARATIVO POR CAPÍTULOS
INGRESOS 2019 2021 %DIF GASTOS 2019 2021 %DIF
1. Impostos directos 786.000,00 786.00,00 0% 1. Gastos de persoal 1.147.418,82 1.249.104,00 8,66%
2. Impostos Indirectos 20.000,00 20.000,00 0% 2. Gastos correntes 977.439,59 1.000.000,00 2,31%
3. Taxas, prezos públicos
e outros impostos
328.000,00 358.000,00 6,1% 3. Gastos financeiros 1.000,00 1.000,00 0%
4. Transferencias correntes 1.384.939,59 1.458.704,00 5,33% 4. Transferencias correntes 157.500,00 170.000,00 7,94%
5. Ingresos patrimoniais 1.000,00 1.000,00 0%
6. Alleamento investimentos
reais
1.000,00 20.000,00 1.900% 6. Investimentos reais 735.448,91 503.600,00 -31,52%
7. Transferencias de capital 390.535,69 300.000,00 -23,18% 7. Transferencias de capital 5.000,00 20.000,00 300%
8. Pasivos financeiros 112.332,04 -100% 8.Pasivos financeiros
TOTAL 3.023,807,32 2.943.704,00 -2,65% TOTAL 3.023.807,32 2.943.704,00 -2,65%