Aviso Legal

O Concello de San Sadurniño, a través dos dominios sansadunino.gal e sansadunino.es facilita información de interese xeral do municipio e, en particular, información e xestións propias da organización municipal.

Así mesmo, o Concello de San Sadurniño non asume responsabilidade algunha en relación con erros tipográficos ou coa interpretación do material incluído nestas páxinas. Tal material consiste unicamente en información pública de carácter xeral que non ofrece necesariamente información completa, exacta ou actualizada. En ningún caso poderá ser vinculante para a resolución dos procedementos administrativos que estivesen suxeitos exclusivamente á normativa que lles sexa de aplicación.

O Concello de San Sadurniño non se fai responsable do acceso ou uso dos contidos por parte do usuario/a. Do mesmo xeito o Concello de San Sadurniño non se fai responsable do acceso a contidos que aparezan nas ligazóns a outros dominios distintos dos que se inclúen nos dominios sansadunino.gal e sansadunino.es.

Toda a información contida nos dominios sansadunino.gal e sansadunino.es poderá ser modificada e actualizada polo Concello de San Sadurniño sen necesidade de aviso previo.

As fotografías que aparecen nesta páxina son propiedade do Concello de San Sadurniño ou dos autores/as que autoricen a súa reprodución no sitio e enténdese que están suxeitas a dereitos de copia (copyright) a menos que se especifiquen criterios distintos para a súa distribución baixo calquera tipo de licenza Creative Commons.

O tratamento dos datos de carácter persoal que se recollen a través dos dominios sansadunino.gal e sansadunino.es baséase no disposto na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal. A persoa interesada poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos establecidos na lexislación aplicable. Esta web non utiliza cookies nin recaba información sobre a navegación que fai por ela o usuario ou usuaria.

O Concello de San Sadurniño pon a dispor dos usuarios da web un formulario de suxestións que funciona contra un enderezo de correo-e para que poidan manifestar as súas queixas e comentarios en relación cos contidos e informacións que se faciliten a través da web, ademais de servir para comunicar incidencias que poidan producirse en servizos, equipamentos ou espazos públicos de titulariedade municipal -rede viaria, instalacións, etc.-. A caixa de suxestións non será tratada en ningún caso como un ficheiro automatizado e limitarase ás respostas puntuais de cada comunicación que se produza por este medio. A utilización do formulario de suxestións non terá carácter de solicitude ou comunicación oficial a efectos administrativos, para o que deberá utilizarse o rexistro municipal, a sede electrónica, o punto de presentación de facturas ou calquera outro recurso que se poña en marcha no futuro. Tanto a sede electrónica municipal como o perfil de contratante, aínda estando vencellados á web municipal por banners e ligazóns, contan con servidores  e un sistema de almacenamento dos contidos/xestión da información separado e custodiado por persoal funcionario.

Para calquera reclamación formal ao respecto do sitio web sansadurnino.gal ou sansadurnino.es, poderá presentarse o escrito correspondente no rexistro municipal, por correo certificado dirixido a Concello de San Sadurniño, Lugar do Casal nº 16, 15560 San Sadurniño (A Coruña) ou a través da sede electrónica.