Até o 29 de febreiro: Axudas ao alugamento de vivenda

0

Programa de axuda ao alugamento de vivenda na Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024 (VI483C (solicitude) e VI483D (renovación do programa)).

Obxectivo: Facilitar o desfrute dunha vivenda en réxime de alugamento a sectores de poboación con escasos medios económicos, mediante o outorgamento de axudas directas ás persoas arrendatarias.

Persoas beneficiarias: As persoas físicas maiores de idade que reúnan todos e cada un dos requisitos seguintes:

 1. Posuír a nacionalidade española ou a dalgún dos Estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo, Suíza, ou o parentesco determinado pola normativa que lle sexa de aplicación. No caso de estranxeiros non comunitarios, deberán contar con autorización de estancia ou residencia en España.
 2. Ser titular, en calidade de persoa arrendataria, dun contrato de alugamento de vivenda, formalizado nos termos da Lei 29/1994, do 24 de novembro, de arrendamentos urbanos. Os contratos deberán ter unha duración mínima dun ano e facer mención expresa á referencia catastral da vivenda arrendada.
 3. Ter a súa residencia habitual e permanente na vivenda arrendada, o que se deberá acreditar mediante certificado ou volante de empadroamento, en que conste, na data da solicitude, as persoas que teñen o seu domicilio habitual na vivenda obxecto do contrato de alugamento.
 4. Que os ingresos mínimos da súa unidade de convivencia non sexan inferiores a 0,5 veces o IPREM.
 5. Atoparse ao día nas súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social e non ter pendente ningunha outra débeda, por ningún outro concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

Ademais dos anteriores requisitos, deberán cumprirse os seguintes:

 1. Que a renda mensual da vivenda non supere os importes establecidos no ordinal oitavo destas bases reguladoras. No caso de San Sadurniño que o importe máximo da renda mensual do alugueiro non poderá superar os 425€.

Este límite á renda mensual da vivenda obxecto do contrato de alugamento poderá incrementarse ata un 20 %, no caso de que as persoas arrendatarias sexan membros de familias numerosas e estean todas elas empadroadas na vivenda ou sexan integrantes dunha unidade de convivencia que precise unha vivenda adaptada para algún dos seus membros.

 1. Que a suma total das rendas anuais das persoas que formen parte da súa unidade de convivencia, consten ou non como titulares do contrato de alugamento, sexan iguais ou inferiores a 3 veces o IPREM. O límite será de 4 veces o IPREM no caso de que a unidade de convivencia sexa unha familia numerosa de categoría xeral ou dentro dela haxa persoas con discapacidade ou vítimas de terrorismo. O límite será de 5 veces o IPREM cando a unidade de convivencia sexa familia numerosa de categoría especial ou teña persoas con discapacidade cun grao recoñecido igual ou superior ao 33 %.

Condicionantes

 • Esta axuda non se poderá compatibilizar con ningunha outra axuda para o pagamento do alugueiro do Plan 2022-2025 nin coas que, para esa mesma finalidade, poidan conceder as entidades locais ou calquera outra administración ou entidade pública.
 • Non se considerarán afectados por esta incompatibilidade os supostos en que os municipios, outras entidades públicas, organizacións non gobernamentais ou asociacións acheguen unha axuda para esa mesma finalidade a persoas beneficiarias vítimas de violencia de xénero, vítimas de trata con fins de explotación sexual, vítimas de violencia sexual, persoas obxecto de desafiuzamento da súa vivenda habitual, persoas sen fogar e outras persoas especialmente vulnerables. Tampouco se considerarán afectadas por esta incompatibilidade as persoas perceptoras de prestacións non contributivas da Seguridade Social nin as persoas beneficiarias do ingreso mínimo vital.

Prazos

 • Presentación da solicitude para a concesión inicial da axuda (VI483C): comezará o día 15/01/2024 e terminará o día 29/02/2024 e, en todo caso, ao esgotamento das partidas orzamentarias contidas nesta convocatoria, o que será obxecto de publicación no DOG e na páxina web do IGVS mediante resolución ditada pola persoa titular da Dirección Xeral do IGVS.
 • Este prazo poderá ser ampliado mediante resolución da persoa titular da Dirección Xeral do IGVS, que deberá ser publicada no DOG.

Tipoloxía: Non son axudas de concorrencia competitiva. É unha convocatoria a fondo perdido.

Cantidade: As persoas beneficiarias poderán contar cunha axuda de ata o 50 % da renda que deban satisfacer polo alugamento da súa vivenda habitual e permanente, esta porcentaxe variará en función dos seus ingresos, conforme ós seguintes tramos de ingresos:

 1. Ingresos desde 0,5 ata 1,5 veces o IPREM, o 50 % da renda que deban satisfacer polo alugamento. 
 2. Ingresos superiores a 1,5 e ata 2,5 veces o IPREM, o 40 % da renda que deban satisfacer polo alugamento. 
 3. Ingresos superiores a 2,5 e ata 3, 4 ou 5 veces o IPREM (en función dos límites máximos de ingresos previstos na letra b) do punto dous do ordinal sexto desta resolución), o 30 % da renda que deban satisfacer polo alugamento.

Poderán incrementarse as porcentaxes anteriores de axuda en 10 puntos porcentuais para os seguintes colectivos: 

 1. Persoas menores de 36 anos. No caso de subscrición do contrato por varias persoas, todas deberán cumprir este requisito de idade. 
 2. Familias numerosas. 
 3. Familias monoparentais. 
 4. Unidades de convivencia inscritas no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia cunha antigüidade superior a un ano. 
 5. Persoas emigrantes galegas retornadas a España durante o ano inmediatamente anterior á data de publicación da correspondente convocatoria da axuda, sempre que residisen no estranxeiro un mínimo de dous anos inmediatamente anteriores á data do retorno a España.

A axuda concederase anualmente e poderá acadar o prazo máximo de dous anos.

Non obstante, para poder gozar da segunda anualidade deberá solicitarse a renovación anual no prazo que se sinale na resolución de concesión da axuda inicial.

O recoñecemento do dereito da axuda poderá ter carácter retroactivo, se así se acorda na correspondente convocatoria.

Enlace á normativa.

 

Share.