Axudas para a renovación de cubertas con tella cerámica

0

Publicada no DOG do xoves 6 de xullo a orde coa convocatoria de axudas para a renovación de cubertas con tella de tipo cerámico. Esta orde ten por obxecto aprobar tanto as propias subvencións como as bases polas que se rexerá a súa concesión por parte da Consellería de Economía, Emprego e Industria, en réxime de concorrencia non competitiva na Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento IN423B).

Condicións:  A actuación subvencionable será a renovación de cubertas existentes de edificios de vivenda colectiva ou vivendas unifamiliares, xunto coas súas instalacións anexas, de ser o caso, por unha cuberta de tella cerámica. Non se admitirán as solicitudes que consistan na realización de obras ou traballos de renovacións parciais da cuberta. A renovación ten que cumprir ou mellorar as exixencias mínimas que fixa o Código técnico da edificación no documento «DB HE-1 Limitación da demanda enerxética». Con carácter xeral, e de acordo co establecido no artigo 29 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, considéranse gastos subvencionables aqueles que de xeito indubidable respondan á natureza da actividade subvencionable.

Custes subvencionables:  entre outros, os custes de materiais das novas cubertas, custes de desmontaxe das cubertas existentes, custos de montaxe das novas cubertas, custes de memorias básicas, informes técnicos e certificados ou proxectos de arquitectura ou enxeñaría na parte correspondente ás actuacións que se vaian subvencionar e  custos de licenzas.

Custes non subvencionables: a substitución ou instalación das carpintarías exteriores (portas, fiestras e canalóns), vidros e chemineas, os gastos e custes financeiros xerados, como consecuencia do investimentos e os gastos realizados en bens usados. O imposto sobre o valor engadido (IVE) subvencionarase cando non sexa susceptible de recuperación ou compensación.

Importe das subvencións: ata un máximo do 40% dos custos totais subvencionables cun tope de 55€ por m² de cuberta ive incluído cando este imposto sexa subvencionable (cando o solicitante non poida recuperalo ou compensalo). O orzamento máximo de toda a convocatoria é de 856.884,76€ que a Xunta poderá ampliar.

Prazo de presentación de solicitudes: 3 meses contados a partir do día seguinte ao da publicación no DOG

Lugar de solicitude: preferiblemente por vía electrónica -tamén se pode presentar no rexistro do Concello- cubrindo o formulario normalizado, mediante a aplicación informática habilitada pola Xunta, ou ben desde a web https://appsdxem.xunta.gal/renovetella.

Máis información:  
Páxina web oficial da consellería: http://ceei.xunta.gal
Nos teléfonos 981 95 70 92 ou 981 95 72 58.
No enderezo electrónico: cei.dxiem.axudasminas@xunta.gal
No Diario Oficial de Galicia

Share.