Subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento e de restauración para o ano 2024 (TU503A)

0

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a mellora da infraestrutura turística da Comunidade Autónoma de Galicia mediante a incentivación para a mellora das infraestruturas dos establecementos de aloxamento turístico e de restauración.

Persoas beneficiarias

 1. Os establecementos hoteleiros, campamentos de turismo, establecementos de turismo rural, apartamentos turísticos e albergues turísticos, de acordo co artigo 55.1 da Lei 7/2011, do 27 de outubro.

 1. Os restaurantes incluídos no Grupo I do artigo 77 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, debidamente inscritos e clasificados no REAT.

Condicionantes:

 • So poderá presentarse unha única solicitude por establecemento. No caso de que un mesmo titular teña varios establecementos inscritos no REAT poderá presentar unha solicitude por cada establecemento.

 • Estas axudas son compatibles coa percepción doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera administración ou entes públicos ou privados, estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais, pero o seu importe, en ningún caso, poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, supere o custo da actividade subvencionada, segundo se establece no artigo 17.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Actuacións subvencionables:  Consideraranse actuacións subvencionables todas aquelas que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2024. En ningún caso se admitirán nin facturas nin xustificantes de pagamento anteriores á dita data. En concreto, poderán ser obxecto de subvención, de conformidade co que se establece nesta resolución, os seguintes investimentos:

 1. Actuacións destinadas a mellorar as condicións de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.

 2. Obras destinadas á mellora das instalacións coa finalidade de obter certificacións de calidade, en especial o Q de Calidade Turística.

 3. Actuacións destinadas á adaptación ás modificacións normativas e á mellora da clasificación do establecemento que supoñan un incremento de categoría.

 4. Actuacións de renovación e modernización das instalacións e embelecemento do contorno da instalación.

 5. Equipamentos mobles necesarios para o funcionamento.

 6. Actuacións de mellora da climatización que favorezan a sustentabilidade coa implementación de medidas de aforro enerxético, así como a instalación ou mellora de sistemas de extracción e renovación do aire.

 7. Actuacións de dixitalización dos sistemas de xestión e comercialización do establecemento.

 8. Adaptación dos sistemas de seguridade e saúde na prestación de servizos.

O investimento neto admitido será de ata 100.000 €. Enténdese por investimento neto o importe orzamentado unha vez deducido o imposto sobre o valor engadido. Se a actuación o require, o titular deberá contar coa correspondente licenza de obras ou, se é o caso, certificado do concello de non precisar a dita licenza. A dita documentación deberá presentarse no momento da xustificación da subvención.

Gastos subvencionables: Ademais dos gastos de obra vencellados coa execución do proxecto, serán gastos subvencionables os servizos profesionais vinculados ao proxecto, como honorarios técnicos de redacción do proxecto e de dirección de obra. Os honorarios técnicos non serán superiores ao 6 % do investimento neto admitido.

Non serán gastos subvencionables:

 • Adquisición de terreos, edificacións, locais e elementos de transporte.

 • Gastos correntes da empresa e a adquisición de material non inventariable, así como enxoval de cociña e comedor, enxoval das habitacións e baños, e adquisición de bens de embelecemento e decoración de estancias.

 • Obras de mantemento do establecemento, entendendo por tales as que se realizan periodicamente para manter a edificación en perfecto uso (limpeza de canlóns, pintura, arranxos de carpintaría,…).

 • Seguros, taxas por autorizacións administrativas, licenzas ou similares.

 • Gastos de conectividade.

 • Activos adquiridos mediante leasing ou renting nin os que fosen fabricados, realizados ou desenvolvidos pola entidade solicitante.

Prazo de solicitude: ata o 19/02/2024.

Tipoloxía: Axudas en concorrencia competitiva a fondo perdido

Cantidade: Os proxectos que se recollen no parágrafo anterior como accións subvencionables poderán acadar unha subvención de ata o 60 % sobre o orzamento do investimento subvencionable. O importe máximo da axuda a cada entidade beneficiaria será de 60.000 €.

Enlace á normativa

Share.