As persoas coidadoras poden solicitar ata outubro as axudas do programa Respiro familiar

0

A Xunta de Galicia mantén aberto desde hai unhas semanas o período de solicitude das axudas do programa de Respiro familiar, deseñado para que as persoas coidadoras habituais -de dependentes, discapacitadas ou persoas que precisen axuda para a vida diaria- poidan contratar servizos profesionais de atención domiciliaria ou en residencias, de cara a contar cun tempo de descanso que é moi necesario para a súa saúde física e mental.  A través deste programa poderase obter unha axuda que cubra o 100% da estadía da persoa coidada en calquera centro residencial de Galicia -incluídos centros de día- sen límite de tempo e ata un máximo de 1.500 euros. Se se elixe a opción de atención domiciliaria ou en centro de día a achega máxima será de 1.000 euros. O prazo de solicitude finaliza o 21 de outubro. Hai máis información tanto nas delegacións da Consellaría de Política Social  como no departamento municipal de Servizos Sociais, onde atenden chamando ao 981 490 027 ext.1 para solicitar cita previa.

O programa de axudas ao respiro familiar para coidadoras e coidadores habituais non profesionais de persoas dependentes ou que precisen asistencia forma parte desde hai varios anos das convocatorias que lanza a Xunta. Porén, desde 2021 a tramitación e os requisitos para acceder ás subvencións son algo máis sinxelos, posto que se retiraron das bases os criterios de renda e tamén determinados condicionantes en canto ao tempo de atención domiciliaria subvencionada. Ademais, tamén se introduciu como novidade a modalidade da axuda para coidados en centros de día.

Os únicos requisitos das persoas coidadoras son o de residir en Galicia e o de cumprir coa normativa de subvencións (por exemplo non ter débedas coa Seguridade Social, con Facenda ou coa Xunta). Para acollerse á subvención, as coidadoras ou coidadores deberán atender de forma continuada unha ou máis persoas que se encontren  en calquera das seguintes situacións: ter recoñecida unha discapacidade física, psíquica ou mental igual ou superior ao 75% ou ben ter recoñecida a situación de dependencia de grao II ou III. As persoas que non se encontren en ningunha das anteriores circunstancias tamén orixinarán dereito á súbvención para as súas coidadoras e coidadores sempre e cando  precisen de axuda para as actividades da vida diaria, acreditadas mediante informe médico e social.

A primeira posibilidade que se ofrece é Respiro no fogar, consistente nunha axuda económica de ata 1.000 euros para que as persoas coidadoras habituais poidan botar man de profesionais  que as substitúan para tomar un descanso ou para atender obrigas ou necesidades persoais do tipo que sexan. Ese servizo poderá ser prestado por calquera empresa autorizada e con inscrición no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS) ou por persoas legalmente acreditadas e con formación específica.

A segunda opción da convocatoria de subvencións é o Respiro en Centro de Día, que tamén contará cunha achega máxima de 1.000 euros cos que cubrir a estadía da persoa dependente durante un determinado número de horas.

Por último, o programa contempla o Respiro en residencia para contribuír ao pagamento dunha residencia ante unha necesidade puntual e para dar resposta á necesidade de descanso da persoa coidadora. A contía máxima da axuda poderá alcanzar os 1.500 euros e cubrir, igual que no Respiro no fogar e no Respiro en Centro de Día, o 100% do gasto efectuado.

Destas axudas poderán beneficiarse unha ou máis persoas coidadoras, aínda que a contía asignada deberá ser repartida proporcionalmente.

As solicitudes haberá que tramitalas antes do 30 de outubro, ben presencialmente ou a través da Sede Electrónica da Xunta. Quen precise máis información ou axuda para presentar a solicitude pode dirixirse aos Servizos Sociais municipais chamando ao 918 490 027 ext.1 para solicitar cita previa.

Ligazón á normativa

Share.