Orzamentos

Os orzamentos municipais son o resume das previsións de ingresos e gastos durante o exercicio anual. Entran en xogo moitas variables: o custe dos salarios do persoal, as variacións dos prezos dos combustibles e da electricidade, as transferencias que veñen doutras administracións, os prezos finais que terán as obras, as previsións de ingresos en concepto de taxas e impostos municipais… Hai que ter en conta todos estes aspectos -e moitos máis- para deseñar unhas contas que respondan ás necesidades de todo o territorio e que, ademais, manteñan o equilibrio entre o que se ingresa e o que se ten previsto gastar.

As contas do ano 2017  quedaron en 2.735.000 euros na previsión de ingresos e a 2.695.000 € nas previsións de gastos, unhas cifras que baixan o 1,54% no tocante a ingresos e o 2,98% no referido a gastos con respecto ao ano pasado. Segundo a introdución do documento, o orzamento busca a prestación de servizos públicos fundamentais a través de seis liñas estratéxicas: o fortalecemento das políticas sociais en materia de igualdade, benestar e servizos á dependencia; o investimento na conservación e mellora da rede viaria, ao que este ano se incorporará un servizo permanente de rebacheos; o reforzo das políticas de desenvolvemento local e promoción económica e o impulso de programas de formación e emprego, o mantemento da oferta de actividade cultural e deportiva, o apoio ás entidades do municipio e, por último, a continuación das actuacións en materia de aforro e optimización do consumo enerxético.

O apartado de gastos divídese porcentualmente da seguinte maneira. Un 41,94% destínase a persoal (baixa un 5% con respecto ao ano pasado). Son 1.130.275€ dos que arredor de 350.000 se corresponden coa área de servizos sociais e atención no fogar. De feito, todo o apartado de atención social supón arredor de 600.000 euros, o 22% do orzamento municipal.

Outro 31% (835.000 euros) resérvase para gasto corrente e o 23,30% -628.000 euros- irán para investimentos en obras, principalmente para a conservación de vías e para a execución de infraestruturas novas tanto na rede de estradas municipal -aglomerados e sendas peonís- como en equipamentos. Cómpre ter en conta que este apartado seguramente se incremente ao longo do exercicio coa dotación de máis fondos procedentes do POS+ provincial e con programas doutras administracións.

As actuacións definidas e proxectadas no momento de aprobar o orzamento foron o aglomerado e a formación de beirarrúas no Camiño do Enxerto -125.712 euros-; a pavimentación dos camiños da Fraga á AC 861, o Cancelo-Vilaverde-Brame e outros, cun orzamento global de -110.478,42-; a pavimentación dos camiños da Veiga, As Calvelas, a Rega e outras pequenas obras -58.449,85€-; a reparación do Xestal-Filgueiras, Lourido, Riolimpo-Vilarbó e outros camiños -51.282,26€-; a contratación dun servizo para facer rebacheos urxentes durante o ano, estimado en 30.000 euros; o desenvolvemento do Fondo de Compensación Ambiental -40.000€- e, por último, a reserva doutros 80.102,47€ para outros investimentos en obra.

O resto dos importes do apartado de gastos son as transferencias correntes, fixadas en 99.200 euros, un 5,53% máis que en 2016. Aquí englóbanse as axudas ao tecido asociativo e deportivo do municipio -66.200 euros para subvencións e convenios nominativos- e as dirixidas a bolsas escolares e servizos de conciliación. Para becas e axudas ás familias con nenos e nenas da escola infantil municipal hai reservada unha partida de 25.000 euros: 10.000 para estudos post obrigatorios, 5.000 para os obrigatorios, 8.000 para distribuír entre as familias da EIM e 2.000 para atender casos de situacións especiais que poidan xurdir durante o ano.

Como datos sobre o orzamento cómpre destacar que San Sadurniño disporá en 2107 dun investimento de 910€ por habitante e que o 75% do gasto corrente municipal irá parar, entre outros apartados, a servizos sociais e a colaborar coas entidades do municipio.

Cadro resume dos orzamentos 2017 e comparativa con respecto aos de 2016

ORZAMENTO 2017: RESUME COMPARATIVO POR CAPÍTULOS
INGRESOS 2016 2017 %DIF GASTOS 2016 2017 %DIF
1. Impostos directos 681.500,00 680.000,00 -0,22% 1. Gastos de persoal 1.195.069,00 1.130.275,00 -5,42%
2. Impostos Indirectos 15.000,00 20.000,00 33.33% 2. Gastos correntes 778.600,00 835.500,00 7,31%
3. Taxas, prezos públicos
e outros impostos
287.400,00 294.000,00 2,30% 3. Gastos financeiros
4. Transferencias correntes 1.170.000,00 1.345.000,00 14,96% 4. Transferencias correntes 94.000,00 99.200,00 5,53%
5. Ingresos patrimoniais 11.000,00 5.000,00 -54,55%
6. Alleamento investimentos
reais
1.000,00 1.000,00 0% 6. Investimentos reais 708.231,00 628.025,00 -11,32%
7. Transferencias de capital 612.000,00 338.700,00 -44,66 7. Transferencias de capital 2.000,00 2.000,00 0%
8. Pasivos financeiros 51.300,00 8.Pasivos financeiros
TOTAL  2.777.900,00 2.735.000,00 -1,54% TOTAL 2.777.900,00 2.695.000,00 -2,98%