Orzamentos

Os orzamentos municipais son o resume das previsións de ingresos e gastos durante o exercicio anual. Entran en xogo moitas variables: o custe dos salarios do persoal, as variacións dos prezos dos combustibles e da electricidade, as transferencias que veñen doutras administracións, os prezos finais que terán as obras, as previsións de ingresos en concepto de taxas e impostos municipais… Hai que ter en conta todos estes aspectos -e moitos máis- para deseñar unhas contas que respondan ás necesidades de todo o territorio e que, ademais, manteñan o equilibrio entre o que se ingresa e o que se ten previsto gastar.

As contas do ano 2019 -prorrogadas ao 2020- quedaron en 3.023.807,32€ na previsión de ingresos e en 3.023.807,32€  nas previsións de gastos, unhas cifras que soben un 7,61% con respecto ao ano pasado

  • Descarga desde aquí a memoria explicativa incorporada á proposta de aprobación
  • Descarga desde aquí a distribución por programas

Cadro resume dos orzamentos 2019 e comparativa con respecto aos de 2018

ORZAMENTO 2019: RESUME COMPARATIVO POR CAPÍTULOS
INGRESOS 2018 2019 %DIF GASTOS 2018 2019 %DIF
1. Impostos directos 690.000,00 786.000,00 13,9% 1. Gastos de persoal 1.150.900,00 1.147.418,82 -0,3%
2. Impostos Indirectos 20.000,00 20.000,00 0% 2. Gastos correntes 905.500,00 977.439,59 8,2%
3. Taxas, prezos públicos
e outros impostos
311.000,00 328.000,00 5,4% 3. Gastos financeiros 1.000,00
4. Transferencias correntes 1.279.000,00 1.384.939,59 8,2% 4. Transferencias correntes 100.000,00 157.500,00 57,5%
5. Ingresos patrimoniais 1.000,00 1.000,00 0%
6. Alleamento investimentos
reais
1.000,00 1.000,00 0% 6. Investimentos reais 622.600,00 735.448,91 18,12%
7. Transferencias de capital 508.000,00 390.535,69 -23,12% 7. Transferencias de capital 5.000,00 5.000,00 0%
8. Pasivos financeiros 112.332,04 8.Pasivos financeiros 26.000,00
TOTAL 2.810.000,00 3.023.807,32 7,61% TOTAL 2.810.000,00 3.023.807,32 7,61%