Orzamentos

Os orzamentos municipais son o resume das previsións de ingresos e gastos durante o exercicio anual. Entran en xogo moitas variables: o custe dos salarios do persoal, as variacións dos prezos dos combustibles e da electricidade, as transferencias que veñen doutras administracións, os prezos finais que terán as obras, as previsións de ingresos en concepto de taxas e impostos municipais… Hai que ter en conta todos estes aspectos -e moitos máis- para deseñar unhas contas que respondan ás necesidades de todo o territorio e que, ademais, manteñan o equilibrio entre o que se ingresa e o que se ten previsto gastar.

As contas do ano 2018  quedaron en 2.810.00 euros na previsión de ingresos e a 2.810.000 € nas previsións de gastos, unhas cifras que soben o 2,74% no tocante ao primeiro apartado e un 4,27% no segundo con respecto ao ano pasado.

Descarga desde aquí o documento completo

Cadro resume dos orzamentos 2018 e comparativa con respecto aos de 2017

ORZAMENTO 2018: RESUME COMPARATIVO POR CAPÍTULOS
INGRESOS 2017 2018 %DIF GASTOS 2017 2018 %DIF
1. Impostos directos 680.000,00 690.000,00 1,47% 1. Gastos de persoal 1.130.275,00 1.150.900,00 1,82%
2. Impostos Indirectos 20.000,00 20.000,00 0% 2. Gastos correntes 835.500,00 905.500,00 8,38%
3. Taxas, prezos públicos
e outros impostos
294.000,00 311.000,00 5,78% 3. Gastos financeiros
4. Transferencias correntes 1.345.000,00 1.279.000,00 -4,91% 4. Transferencias correntes 99.200,00 100.000,00 0,81%
5. Ingresos patrimoniais 5.000,00 1.000,00 -80%
6. Alleamento investimentos
reais
1.000,00 1.000,00 0% 6. Investimentos reais 628.025,00 622.600,00 -0,86%
7. Transferencias de capital 388.700,00 508.000,00 49,99 7. Transferencias de capital 2.000,00 5.000,00 150%
8. Pasivos financeiros 51.300,00 0,00 -100% 8.Pasivos financeiros 26.000,00
TOTAL  2.735.000,00 2.810.000,00 2,74% TOTAL 2.695.000,00 2.810.000,00 4,27%