Goberno

O Pleno é o máximo órgano da representatividade municipal e nel trátanse aqueles temas de maior trascendencia que lle afectan ao Concello, como poden ser os proxectos de orzamentos e outros asuntos que deben contar por lei co aval da maioría da corporación. Os plenos extraordinarios convócanse polo xeral para resolver asuntos de certa urxencia que non poden agardar á seguinte sesión ordinaria. Habitualmente estes plenos están relacionados con prazos e programas doutras administracións ou con circunstancias especiais que requiren un tratamento inmediato por parte de toda a corporación municipal. No apartado específico podes descargar as actas das sesións celebradas desde 2008 e mesmo acceder ás gravacións dos plenos do 2014 en diante. Os plenos son abertos ao público, que mesmo pode intervir no caso dos ordinarios tralo levantamento da sesión.

Do pleno forman parte todos os concelleiros e concelleiras elixidos nas urnas. Ademais, en San Sadurniño hai dúas comisións informativas permanentes: a de Asuntos do Pleno e a de Facenda e Especial de Contas.

O actual goberno municipal de San Sadurniño quedou conformado por resolución da alcaldía o 22 de xuño de 2015, onde tamén se marcaron as tenencias da alcaldía.

 • Secundino García Casal, alcalde-presidente da corporación
 • Sabela Íñiguez, concelleira de Cultura, Deportes, Ensino e Mocidade
 • Manuel Varela Mecías, 1º tenente de alcalde e concelleiro de Desenvolvemento local, Participación veciñal e Xestión interna.
 • Amparo Calvo González, 2ª tenente de alcalde e concelleira de Servizos municipais e Medio Ambiente.
 • Jesús Manuel Soto Vivero, concelleiro de Facenda e de Servizos sociais
 • Ana Belén Breijo Gundín, concelleira de Igualdade
 • Manuel Beceiro Couce, 3º tenente de alcalde e concelleiro de Obras municipais e Xestión territorial

 

A Xunta de Goberno Local é un órgano colexiado do goberno municipal integrado polo propio alcalde e os concelleiros e concelleiras que el designou como tenentes para substituílo no caso de enfermidade, ausencia, dimisión ou falecemento. A Xunta de Goberno Local funciona con competencias delegadas do pleno e é, na práctica, o órgano executivo da administración municipal xa que nela apróbanse facturas, licenzas, autorizacións, e outras cuestións.Celébranse tres ao mes, os días 1, 11 e 21 e, de cadrar en festivo algún deles, a sesión pasa para o seguinte día hábil. A Xunta de Goberno Local está formada por:

 • Secundino García Casal
 • Manuel Varela Mecías
 • Amparo Calvo González
 • Manuel Beceiro Couce

 

Outro organismo permanente do Concello é a Mesa de Contratación, da que forma parte como presidente Xesús Soto Vivero -suplente Manuel Beceiro Couce-, xunto con dúas vogalías ocupadas pola persoa que ostente o cargo da Secretaría-Intervención do Concello e pola arquitecta municipal, Montse Ruíz Fernández -suplente Cristina Paz Galindo-. A titular da secretaría é a tamén funcionaria Mónica Cibreiro Caneiro e como suplente actuaría Ana Isabel Gavín Merlán. Poden asistir ás sesións da Mesa con voz pero sen voto os portavoces dos grupos municipais do PP e do PSOE, Manuel Romero Castrillón e Yolanda Vázquez Pazos, respectivamente.