Desenvolvemento local e emprego

As políticas municipais en canto ao desenvolvemento rural e o emprego fundaméntanse nun concienzudo estudo da realidade socioeconómica do territorio e na detección das súas potencialidades. Un plantexamento que se canaliza principalmente a través das oficinas de Desenvolvemento local e de Orientación laboral, que centran o seu traballo na posta en valor dos recursos endóxenos e na formación como eixos da evolución integral do territorio.

Seguindo estas premisas, un dos obxectivos principais das Administracións locais debe ser modificar o ambiente produtivo, social e urbano existente co fin de incrementar a calidade de vida dos seus cidadáns e cidadás, e xerar un desenvolvemento económico a través da concienciación, da coordinación das inquedanzas cidadás, de espertar o espírito de iniciativa, ou de adaptarse ós cambios tecnolóxicos.

As novas estratexias territoriais defenden que o desenvolvemento local debe engadir un novo concepto: o de sustentabilidade, e non só como un elemento sectorial, senón como o cerne do modelo de desenvolvemento territorial. Non abonda unicamente con buscar a xeración de emprego e riqueza, tamén hai que acadar unha sustentabilidade social e ambiental, á parte da económica. Neste sentido, e vencellado ás políticas en materia ambiental, o Concello de San Sadurniño subscribiu a Carta de Aalborg para o desenvolvemento da Axenda 21 Local, que persegue precisamente un desenvolvemento sostible do municipio por medio de distintas accións desde a administración.

Obxectivos coincidentes cos recollidos na Lei 45/2007 para o desenvolvemento sustentable do medio rural: economía multifuncional e diversificada, servizos públicos axeitados e conservación do patrimonio natural e cultural.

En materia de desenvolvemento, San Sadurniño leva a cabo programas propios ou en colaboración con entidades de ámbito local e comarcal nos que xa se leva avanzado, principalmente en canto á posta en valor das posibilidades agrogandeiras nun contexto marcado pola crise da industria, a construción e dos servizos. Así, o Concello creou unha horta de demostración de froiteiras do país no lugar da Cortiña que serve como banco de patrimonio vexetal no que, ademais, se imparten charlas e cursos. A experiencia foi un primeiro paso para recuperar as variedades do país para, a partir de aí, artellar un programa constante de formación -cultivo, poda, aplicación de produtos fitosanitarios, transformación, etc.- e de apoio á creación de novas entidades relacionadas co sector primario, como é o caso da Asociación Agroecolóxica A Cortiña, constituída en San Sadurniño aínda que con membros de toda a volta.

Outro dos obxectivos neste ámbito é a promoción da produción local e a súa posterior comercialización a través de mercados de proximidade. En San Sadurniño organízanse varios encontros deste tipo ao longo do ano. Dunha banda están os denominados Mercados Locais, abertos á produción e comercialización agroalimentaria así como á artesanía e os artigos de segunda man. Por outro lado temos a Feira da Plantación -organizada inicialmente pola desaparecida asociación Bidueiro-, que se celebra o último domingo de abril como escaparate para viveiros e produtos da terra, e a Feira Rural do mes de agosto, que recolle os expositores dos mercados e propostas máis amplas ao redor do desenvolvemento territorial.

Desde a Oficina de Desenvolvemento local ofrécese asesoramento para a posta en marcha de proxectos individuais ou cooperativos facilitando información estatística útil, datos sobre oportunidades e nichos de mercado no ámbito rural e sobre procedementos para obter subvencións e finanzamento específico. Este departamento, xunto coa Oficina de Orientación Laboral, tamén participa en proxectos europeos centrados na formación e no coñecemento de experiencias de éxito noutros países, como foi o caso do GoGreenNow, o programa europeo Grundtvig e como foi no bienio 2015-2017 o ECMYNN, centrado na mellora de competencias das institucións que traballan con mocidade que nin estuda nin traballa.

Desde mediados de 2017, o departamento de Desenvolvemento local tamén se ocupa das cuestións relacionadas co emprego e a empregabilidade e a formación.