Desenvolvemento local e emprego

As políticas municipais en canto ao desenvolvemento rural e o emprego fundaméntanse nun concienzudo estudo da realidade socioeconómica do territorio e na detección das súas potencialidades. Un plantexamento que se canaliza principalmente a través das oficinas de Desenvolvemento local e de Orientación laboral, que centran o seu traballo na posta en valor dos recursos endóxenos e na formación como eixos da evolución integral do territorio.

Seguindo estas premisas, un dos obxectivos principais das Administracións locais debe ser modificar o ambiente produtivo, social e urbano existente co fin de incrementar a calidade de vida dos seus cidadáns e cidadás, e xerar un desenvolvemento económico a través da concienciación, da coordinación das inquedanzas cidadás, de espertar o espírito de iniciativa, ou de adaptarse ós cambios tecnolóxicos.

As novas estratexias territoriais defenden que o desenvolvemento local debe engadir un novo concepto: o de sustentabilidade, e non só como un elemento sectorial, senón como o cerne do modelo de desenvolvemento territorial. Non abonda unicamente con buscar a xeración de emprego e riqueza, tamén hai que acadar unha sustentabilidade social e ambiental, á parte da económica. Neste sentido, e vencellado ás políticas en materia ambiental, o Concello de San Sadurniño subscribiu a Carta de Aalborg para o desenvolvemento da Axenda 21 Local, que persegue precisamente un desenvolvemento sostible do municipio por medio de distintas accións desde a administración.

Obxectivos coincidentes cos recollidos na Lei 45/2007 para o desenvolvemento sustentable do medio rural: economía multifuncional e diversificada, servizos públicos axeitados e conservación do patrimonio natural e cultural.

En materia de desenvolvemento, San Sadurniño leva a cabo programas propios ou en colaboración con entidades de ámbito local e comarcal nos que xa se leva avanzado, principalmente en canto á posta en valor das posibilidades agrogandeiras nun contexto marcado pola crise da industria, a construción e dos servizos. Así, o Concello creou unha horta de demostración de froiteiras do país no lugar da Cortiña que serve como banco de patrimonio vexetal no que, ademais, se imparten charlas e cursos. A experiencia foi un primeiro paso para recuperar as variedades do país para, a partir de aí, artellar un programa constante de formación -cultivo, poda, aplicación de produtos fitosanitarios, transformación, etc.- e de apoio á creación de novas entidades relacionadas co sector primario, como é o caso da Asociación Agroecolóxica A Cortiña, constituída en San Sadurniño aínda que con membros de toda a volta.

Outro dos obxectivos neste ámbito é a promoción da produción local e a súa posterior comercialización a través de mercados de proximidade. En San Sadurniño organízanse varios encontros deste tipo ao longo do ano. Dunha banda están os denominados Mercados Locais, abertos á produción e comercialización agroalimentaria así como á artesanía e os artigos de segunda man. Por outro lado temos a Feira da Plantación -organizada inicialmente pola desaparecida asociación Bidueiro-, que se celebra o último domingo de abril como escaparate para viveiros e produtos da terra, e a Feira Rural do mes de agosto, que recolle os expositores dos mercados e propostas máis amplas ao redor do desenvolvemento territorial.

Desde a Oficina de Desenvolvemento local ofrécese asesoramento para a posta en marcha de proxectos individuais ou cooperativos facilitando información estatística útil, datos sobre oportunidades e nichos de mercado no ámbito rural e sobre procedementos para obter subvencións e finanzamento específico. Este departamento, xunto coa Oficina de Orientación Laboral, tamén participa en proxectos europeos centrados na formación e no coñecemento de experiencias de éxito noutros países, como foi o caso do GoGreenNow, o programa europeo Grundtvig e como está sendo o ECMYNN, centrado na mellora de competencias das institucións que traballan con mocidade que nin estuda nin traballa.

Orientación Laboral
Na mesma liña van as actuacións da Oficina de Orientación Laboral, aínda que máis centrados na formación e na busca de emprego por medio de itinerarios personalizados de inserción. A oficina facilita información sobre o mercado laboral e promove actuacións de todo tipo que axuden a entrar nel.  O servizo está en permanente contacto co tecido empresarial de toda a volta, revisa as plataformas dixitais de ofertas e busca  se hai algunha persoa da súa base de datos que encaixe nun perfil determinado.

Porén os esforzos da Oficina de Orientación Laboral tamén se centran na formación. Moita xente que está no paro aproveita para prepararse mentres busca traballo e, neste sentido, o servizo ofrece varias posibilidades en colaboración con outros departamentos municipais, como poden ser o de Igualdade, o de Desenvolvemento local ou a aula CeMIT. Unha das propostas que máis aceptación ten é a ensinanza de idiomas por ser claves no currículo e máis aínda se se quere ir traballar ao estranxeiro. Desde 2013 participaron nos cursos de idiomas un total de 80 persoas, que tiveron a posibilidade de mellorar a súa competencia lingüística en galego, inglés e mesmo iniciarse no alemán e no chinés.

No ámbito formativo desde a oficina tamén se asesora sobre como obter titulacións por libre ou retomar ensinanzas que quedaron a medias pero que agora son imprescindibles para atopar traballo nun mercado tan escaso como competitivo. Ademais, o servizo -como di o nome- orienta a quen quere reconducir a súa vida profesional ou a quen non ten moi claro aínda cal é o seu potencial. Por iso unha parte importante do traballo da oficina pasa pola análise das habilidades sociolaborais, a motivación e a busca de posibles alternativas, como pode ser a incorporación ao sector primario.

A Oficina de Orientación Laboral, igual que a de Desenvolvemento local, sostense con financiamento do Fondo Social Europeo canalizado a través da Xunta de Galicia. O servizo atende en horario de mañá nunha sala situada no baixo do Concello ao pé do salón de plenos con acceso desde o patio ou desde os xardíns para persoas con mobilidade reducida. O persoal atende de luns a venres entre as 9 e as 14 h., aínda que hai días en que se despraza ao Concello da Capela para atender alí citas concertadas previamente polo Servizo Público de Emprego de Galicia. Para contactar coa Oficina de Orientación Laboral pódese chamar ao 981 490 027 (ext. 2)