Convocatoria de listas de contratación de persoal de administración Grupo C1 con carácter de interinaxe

0

O Boletín Oficial da Provincia do 9 de abril de 2019 publicou a convocatoria e mailas bases para a elaboración dunha lista de contratación de persoal funcionario interino, de cara a facer substitucións ou executar programas temporais dentro dos postos do Grupo C1 da Administración Local.

O proceso selectivo para a configuración das listas farase mediante concurso-oposición (60 puntos/40 puntos) e as probas serán eliminatorias.

Documentación xerada durante o proceso:
Convocatoria e bases publicadas no BOP do 9/04/2019
Listado provisional de persoas admitidas, publicado no BOP do 15/05/2019
Listado definitivo de persoas admitidas, publicación en web o 07/06/2019O primeiro exame da fase de oposición terá lugar na Casa da Xuventude de San Sadurniño o 20/06/2019 a partir das 12.00h.

Segundo se extrae das bases completas , as funcións do posto son:

 • Atender ao público, presencial e telefonicamente
 • Xestionar o Punto de información catastral
 • Dar apoio administrativo na tramitación de expedientes no seu ámbito de traballo, realizando tarefas concretas do procedemento de acordo coas indicacións recibidas e os modelos e circuítos establecidos
 • Elaborar decretos, ditames, oficios e outros documentos administrativos aplicando os modelos de referencia
 • Facerse cargo das actividades de apoio á unidade de adscrición
 • Colaborar mediante a realización de tarefas de apoio administrativo reforzando ás persoas responsables dos proxectos que se realicen dende a área
 • Dar apoio á tramitación de expedientes de contratación mediante a realización das tarefas de apoio administrativo, reforzando ás persoas responsables técnicas do proceso
 • Dar apoio á tramitación dos procesos relacionados coa xestión contable, orzamentaria, patrimonial e de tesouraría mediante a realización das tarefas de apoio administrativo e reforzo ás persoas responsables do proceso
 • Prestar apoio no referente a estatística, padrón, e Xulgado de paz
 • Dar apoio na xestión de subvencións
 • E en xeral, desenvolver todas aquelas tarefas semellantes que lle sexan atribuídas.

 

Share.