Convocatoria para a contratación temporal de 3 persoas con cargo ás axudas do PIL da Deputación da Coruña

0

Consonte o Decreto da Alcaldía do 06/06/2018 resolveuse a convocatoria e máis as bases, para a contratación laboral temporal, mediante o procedemento de concurso-oposición, do seguinte persoal:

1 Posto para condución de camión e maquinaria, durante 6 meses, a tempo completo
1 Posto para tarefas de albanelería, a tempo parcial (6 horas/día), durante 5 meses
1 Posto de peonaxe, a tempo parcial (6 horas/día), durante 5 meses

As instancias para participar neste procedemento poden presentarse até o xoves 20 de xuño, tendo en conta o prazo de cinco días hábiles estipulado no anuncio publicado no BOP do 13/06/2018.

Información descargable:
Anuncio do Boletín Oficial da Provincia
Bases do procedemento completas
Anexos coa folla de solicitude e o temario

Documentación xerada durante o proceso:
Listaxe provisional de persoas aspirantes admitidas e excluídas (.pdf), publicada o 25/06/2018. Na resolución especifícase un prazo de dous días hábiles para que as persoas excluídas poidan subsanar ou mellorar a documentación presentada. Ese mesmo prazo será de aplicación para que tanto as persoas provisionalmente incluídas como excluídas poidan subsanar deficiencias detectadas na documentación aos efectos da súa valoración na fase de concurso.

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas no proceso (.pdf), publicada o 28/06/2018. Resolución na que se aproba con carácter definitivo a lista de aspirantes para cada un dos tres perfís laborais ofertados. Nela sinálase que o tribunal efectuará a valoración da fase de concurso o 29/06/2018 ás 12.00h. e que as probas da fase a oposición se efectuarán mediante un exame tipo test o mércores 4 de xullo de 2018 no salón de plenos cos seguintes horarios:

-9.00h. Peóns
-10.00h. Albanel
-11.00h. Chofer camión e maquinaria
-12.00h. Proba de galego para os tres postos

Listaxe de puntuacións das fases de concurso e oposición e proposta de nomeamentos (.pdf), publicada o 4/06/2018. Nesta resolución do tribunal preséntase a relación de puntuacións obtidas polas persoas aspirantes tanto na fase de concurso como na de oposición para a cobertura de cada un dos tres postos de traballo temporais ofertados. A publicación propón tamén o nomeamento daquelas persoas con maior puntuación e a listaxe de agarda por se se producisen renuncias. Dáse tamén un prazo de dous días hábiles aos efectos de presentar alegacións ou reclamacións.

 

Share.